در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                dimanche, 04. novembre 2018   

  

                    

احمد شاملو : مگر تعهد در قبال زبان ، نيمی از تعهد اجتماعی نويسنده نيست ؟

بالای صفحه

: