در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

نما :                

گفتگوهای ِ حسن بهنام با ناصر پاکدامن  (و اصغر شیرازی و عبدالله حجاب) در باره رفراندوم 12 فروردین58  / و در جشن نوروز 89 پاریس