در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

  dimanche, 04. novembre 2018   

نما                         هادی خرسندی

"زندگينامهء هادی خرسندی"

 

کاش ما هم چارلی چاپلین داشتيم