m.ilbeigi@yahoo.fr                                 lundi, 11. mai 2020    

         
 

 

 

زيبا شيرازی  [از زنان و برایِ زنان می خواند]   :      من زنم      يه قصه       اگه قهر کردم   
 

  "بجنگ تا بجنگيم"(تقديم به دانشجويان زندانی)

گل نراقي :  مرا ببوس   !  

حميد اشرف : سرودهاي انقلابی  آرمان خلق         بهار خلق         پرچمدار ستمکشان          راه تازه          چريک فدايی           هان به پای، ای خلق ايران

 " ترانه - سرود " هايِ سايتِ "راه کارگر "   1    2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40    41   42   کارگاه هنر ( فدائيان )   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12