حرمت گذار ناموس انسان ، اينان؟!

خویِ آخونديشان
متکی بر آئينی انسان خوار
حرمت گذار انسان نيست .
تبارشان از مخوف ترين ها
آمدگانی برای از بين بردن هم چيز
نافيانی از هرچه از انسان بویی دارد.
از طايفهء جهل
يافت خرد در اينان؟
حاشا ! حاشا !
هيچ اعتدالی در "محافظه کاران" شان نيست
کم چپاولگرانی -شاید- از اقتدارگران !
جهل شان رو به اقتدار دارد و
روزگارشان به گونه ای که
برای تمام نان را خوردن
گريزی جز سرکوب و کشتار و شکنجه نيست
اينان - از ابتدا - ،
آمده اند
که
ناموس انسان و انسانيت را نفی کنند .

دوشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۹ ژوييه ۲۰۱۹