در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr                                                jeudi, 15. novembre 2018    

          

فراخوان [برای ِ گرد ِهمائی ِ مارکسيست های ِ منفرد]

مسئله چيست؟ امروزه ما در داخل و خارج از کشور با خيل عظيم  منفردين سياسي مواجه‏ايم که از جريان‏هاي  گوناگون و با تجربه‏هاي متفاوت و بعضاً مشترک چند نسل مبارزاتي آمده‏اند  و همچون ما به عنوان مارکسيست مسئله‏شان انقلاب اجتماعي، لغو توليد کالايي، رفع هر گونه نابرابري اجتماعي ميان زن و مرد ... يا در يک کلام رهايي بشريت است. سازمانهاي سياسي موجود امکان سازمانيابي افراد حول خواستههاي فوق را فراهم نکرده و تا به امروز نشان دادهاند  که با سياستهاي فرقه گرايانه و فرم تشکيلاتي هرمي خود باعث انفعال بسياري از فعالين جنبش سوسياليستي  لغو  کار مزدي شدهاند، به  قسمي که مي‏توان گفت: ما  با يک جنبش کمونيستي  پراکنده و غير متشکل   روبرو ‏ هستيم .

علاوه بر علل سياسي و نظري به زعم ما دليل ديگر عدم موفقيت احزاب و سازمان‏هاي گوناگون  سوسياليستي  تا کنون شناخته شده، ساختار تشکيلاتي  در  روند توليد و بازتوليد اين احزاب و سازمانها است که فرق چنداني با احزاب سياسي بورژوايي نمي‌کند، چرا که اين ساختارِ هرمي وداراي سلسله مراتب از بالا به پايين و غير دمکراتيک با محدود کردن آزادي فردي، مقدس نمودن رهبري و ديوانسالاري به رابطهي نامتقارن قدرت-سلطه در چارچوب تشکيلات مشروعيت ميبخشد.

روي سخن اين فراخوان با کساني نيست که از مجراي رفرم و سازش با رژيم‏هاي سرمايه‏داري  خواسته‏اند و مي‏خواهند به تغييرات اجتماعي تحقق ببخشند بلکه با مارکسيستهايي است  که با احزاب، سازمانها، جبههها واتحادهاي موجود از زواياي مختلف سياسي، نظري و تشکيلاتي و فرهنگي توافق ندارند و خواهان فرم نوينِ سازمانيابي ضد اتوريتر مبارزات اجتماعي و طبقاتي بوده، استقلال جنبشهاي متفاوت اجتماعي همچون جنبش زنان، دفاع از حقوق کودکان، اقوام، دانشجويان، همجنس گرايان و را به رسميت شناخته و حل معضلات بلاواسطه‌شان را بر خلاف سازمانهاي سنتي به بعد از "انقلاب" موکول نکرده و با سازمانيابي براي رفع آنان مخالفت نميورزند.

با توجه به اينکه  ثمرهي فعاليتهاي ما - مارکسيستهاي منفرد در خارج از کشور از  گذشته تا به امروز بخشأ به نفع احزاب و سازمانهاي راست تمام شده و يا در بهترين حالت در راستاي سازمانهاي چپي بوده است که آنها را قبول نداشتهايم، پيشنهاد ميکنيم در پي يافتن آن نوع از سازمانيابي‌اي باشيم که به ما امکان گفتگو و نقدِ سازمانها و احزاب موجود در جهت يافتن وحدت سياسي و يا همرأيي Consensus  را داده و توان مبارزه جمعي براي سرنگوني جمهوري اسلامي ايران را  با چشمانداز انقلاب سوسياليستي براي ما فراهم آورد.

 

مهمترين نکات نقد ما به جريانات موجود که از ديدگاه و بر اساس متدي مارکسيستي صورت گرفته است و مي‏گيرد عبارتند از:

 1) دريافت ليبراليستي-اکونوميستي-غيرجنسيتي از مسئله زنان و مقوله‌ي جنسيت و  منوط کردن حل مسائل بلاواسطه ‏ي آنان به سرنوشت انقلاب سوسياليستي

 2) شکل سازمانی متکی بر سلسله مراتب و انعکاس مناسبات بورژوايي حاکم در آنان يا وجود مکانيسم بازتوليد رابطه ي سلطه ی  در روند توليد و باز توليد آنان ؛

 3) خواست سلطه ی رهبری اين احزاب و سازمانها از راه تأکيد بر وحدت ايدئولوژيک ؛

 4) گرايش توتاليترر به رفع مرز فضاهای خصوصی و عمومی ؛

  5) عدم شرکت فعال در مبارزات بين المللی ضد سرمايه داری ؛

 6) وجود فرهنگ مذهبی و پدر (يا مرد) سالارانه؛

 7) بيگانگی  با مسائل  جنبش کارگری و عدم دخالت در مسايل مبرم و موجود در  آن بويژه ناتوانی در رابطه با  سازمانيابی مستقل کارگران در محيط کار و در سطح جامعه.‎‏ ‏‎‎‎‎‎‎

اين امر  که سازمانيابي ما مارکسيستها چه شکل مشخصي بايد داشته باشد و بررسي اشکال و چگونگي سازمانيابي وسيع منفردين در  خارج از کشور و ارائه راه حل و  کار بست خرد جمعي  و مشارکت همگاني  را به بحث ميگذاريم و اميدواريم از طريق ايجاد يک فوروم و انتشار يک نشريهي مارکسيستي الکترونيکي به عنوان تريبون تمام مارکسيستها براي پاسخ گويي به اين پرسش و پرسشهاي ديگر بر معضلات سياسي، نظري و تشکيلاتي جنبش و به اين اعتبار بر مشکلات سازمانيابي خود فائق بياييم.

ما به تک تک شما پيشنهاد ميکنيم:

- در برپايي اين فوروم و سازماندهي نشريهي خود مشارکت کنيد.

- از ديگر منفرديني که در هيچ يک از اتحادهاي موجود شرکت ندارند و خواهان نقد راديکال آنان در وجوه مختلف حيات‌شان هستند، دعوت کنيد به اين فوروم بپيوندند.

- دريافت خود از معضلات جنبش مارکسيستي ايران و راه حل آن را به ما و به ديگران  در جهت توليد همرأيي   Consensus ارائه دهيد.

-  در سازماندهي بحث در مورد دريافت خود و ديگران از طريق اينترنت در اتاقهاي گفتگو Chat Rooms شرکت کنيد.

-  پيشنهاد هاي تکميلي و اصلاحي خود را براي ما به آدرس :

hamrayy@gmx.net

بنويسيد و بطور شفاهي از طريق تماس با تلفن  همراه در آلمان :

0049-015205911634

به ما اطلاع دهيد.

        اگر چه هر روز نميتوان انقلاب نمود ولي تدارک انقلاب در هر لحظه ميسراست!

 

                                                 زنده باد انقلاب!

                                                زنده باد سوسياليسم!  

اکبر يگانه، بابک رضواني، تقي سلطاني، داريوش آرام، سيامک شمسايي، مهران زنگنه