m.ilbeigi@yahoo.fr          

نماهای تظاهرات     /   ۱۲

 ۱   ۲    ۳    ۴    ۵    ۶     ۷    ۸    ۹    ۱۰  ۱۱ 

 

خون بها

  

 

  داریوش : دهانت را می بویند...!

 

 

 

قرار ما این بود؟

 

 

ميگی سبزی ؟

 

برای ِ آزادی ِ "اميد منتظری"

داريوش : دوباره می سازمت وطن ...

زيبا شيرازی : من زنم ؛ من برابر باتو ، جنس ِ ديگرم! شيره جانم ، چادر نينداز برسرم!