766

ويژه نامهء "شيلی" :

 آخرین نطق آلنده/نرودا:آلنده/مرگ پابلو/تقويم زندگی نرودا/خارا:استادیوم شيلی/شبنامه برای پینوشه/آخرین ساعات زندگی آلنده/آراگون :مرثیه برای پابلو/تقویم کودتای شيلی

بالای صفحه