در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

        m.ilbeigi@yahoo.fr          

     

 

زندگينامه بزرگ علوی

کتابهای بزرگ علوی

*

 باقر مومنی : بزرگ علوی جوان

 تصاوير بزرگ علوی

*

*

گفتگوی مسعود نقره کار با بزرگ علوی : 1.          بزرگ علوی : من زنده می مانم ؛ 2.           بزرگ علوی : من خودم را رثاليست می دانم   //  3. بزرگ علوی : من هيچوقت قهرمان نبودم

بالای صفحه