در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

نما :                

تنبک ( حسين تهرانی ، پاشا کامرانی ، امين عديديان ، بهمن رجبی ، جهانگير سيچانی ، مجيد خلج)