در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

روز شد :   dimanche, 04. novembre 2018   

نما          

 

لئو فره  Leo Ferre 

دیوارکوب سرخ - لویی آراگون - لئو فره - با زیرنویس فارسی