در عظيم خلوت من               در عظيم خلوت من / هيچ غير از شکوه خلوت نيست ... ـ فريدون ايل بيگی            به سراغ من اگر می آئيد / نرم و آهسته بيائيد / مباد که ترک بردارد / چينی نازک تنهائی من

   dimanche, 04. novembre 2018   

نما                

Jean ferrat

ژان فِرا

همه گان ، روزی روزگاری ، رفتنی هستيم؛ اما رفتن ِ کسانی چون "ژان فِرا"  Jean Ferrat  (انسانی که تا به انتها انسان ماند) ، نه تنها درد انگيزست - که کم جبران پذير ...

 

 

 

 

 
jean ferrat - tu aurais pu vivre
envoyé par bisonravi1987.

 

 

 
jean ferrat - les tournesols
envoyé par bisonravi1987.

 

 

 

 
jean ferrat - Dingue
envoyé par bisonravi1987. - Clip, interview et concert.

 
La Commune Jean Ferrat
envoyé par rozenfelds. - Regardez d'autres vidéos de musique.

 

 
jean ferrat - a la une
envoyé par bisonravi1987.

 
Jean ferrat - la jungle ou le zoo
envoyé par bisonravi1987.

 

... و خيلی های ديگرست ، اگر علاقه تان بود ، خود بگرديد ...